Menu Zamknij

Data stwierdzenia zasiedzenia ustalona przez sąd


W orzecznictwie przyjmuje się, że sąd I instancji (rejonowy) może ustalać datę zasiedzenia niezależnie od daty wskazanej we wniosku o zasiedzenie. Wątpliwości dotyczą sądu odwoławczego (okręgowego) w przypadku apelacji wnioskodawcy.


W postanowieniu  stwierdzającym nabycie własności przez zasiedzenie sąd ma obowiązek zamieścić:

  • przedmiot zasiedzenia (np. określoną nieruchomość);
  • osobę(-y) na rzecz której(-ych) nastąpiło zasiedzenie oraz
  • datę nabycia własności przez zasiedzenie.

Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 11 czerwca 2015 r., III CZP 112/14 przesądził, że stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości może nastąpić tylko na rzecz osoby wskazanej przez wnioskodawcę lub innego uczestnika postępowania. Sąd nie może więc stwierdzić zasiedzenia na rzecz osoby nie objętej żądaniem, choćby na nią wskazywały wyniki postępowania dowodowego.

Jeśli chodzi o datę zasiedzenia, to w orzecznictwie przyjmuje się, że sąd I instancji (rejonowy) nie jest związany wskazaną we wniosku datą nabycia własności przez zasiedzenie. Sąd rejonowy może i powinien ustalać datę zasiedzenia, którą wyznacza upływ okresu samoistnego posiadania przewidziany w ustawie. Oznacza to, że sąd rejonowy może orzec nabycie zasiedzenia zarówno z datą wcześniejszą niż żądał wnioskodawca, jak i z datą późniejszą.

Ta swoboda orzekania co do daty stwierdzenia nabycia zasiedzenia nie jest jednak tak oczywista, jeśli chodzi o sąd odwoławczy (okręgowy). Obowiązuje go bowiem przewidziane w art. 384 k.p.c. ogólne ograniczenie w postaci niedopuszczalności orzekania na niekorzyść osoby wnoszącej apelację (odwołanie). W związku z tym powstał problem, czy zakaz niepogarszania sytuacji prawnej apelującego odnosi się także do daty nabycia własności nieruchomości w sprawie o zasiedzenie. Innymi słowy, chodzi o to, czy sąd odwoławczy, rozpoznając apelację, może  orzec – wbrew stanowisku odwołującego się – że nabycie przez niego własności w drodze zasiedzenia nastąpiło z datą późniejszą, niż to ustalił sąd rejonowy.

Wątpliwości prawne w tej mierze przedstawił ostatnio Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia jeden z sądów okręgowych. Kwestia ta będzie rozpatrywana przez Sąd Najwyższy w sprawie oznaczonej sygnaturą III CZP 1/18. Rozstrzygnięcia należy spodziewać się w ciągu kilku miesięcy.

Podziel Się:
guest
2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Alex
Alex
11 grudnia 2018 20:39

Dzień dobry
Czy w związku z wydanym już orzeczeniem III CZP 1/18. wg którego rozumuje że zachodzi „dowolność” określenia prawdziwej wg. Sądu daty zasiedzenia istnieje możliwość że Sąd ustali takową datę na datę występującą już po złożeniu wniosku o zasiedzenie.

Przykładowo: Jeżeli termin 30 letni upływał by 1.stycznia.2019 roku i wniosek o zasiedzenie złożono by 15.stycznia.2019 roku to czy istnieje jakakolwiek szansa (możliwość prawna) że sąd może ustalić datę zasiedzenia na datę późniejszą niże 15 stycznia.2019 (zatem późniejszą niż data złożenia samego wniosku) np. 15 marca.2019.

Jan Górski
Admin
Reply to  Alex
27 grudnia 2018 10:43

Najpóźniejszą datą orzeczenia zasiedzenia jest data zamknięcia rozprawy w sprawie o zasiedzenie. We wskazanym przykładzie sąd będzie mógł orzec nabycie zasiedzenia z data 15 marca 2019 r., jeżeli będzie to data ostatniej rozprawy. Jeżeli termin zasiedzenia upłynie dopiero po zamknięciu rozprawy, sąd oddali wniosek, jako przedwczesny. Sąd nie może bowiem orzekać zasiedzenia z wyprzedzeniem, „na zapas”.
POzdrawiam
adw. Jan Górski

2
0
Potrzebujesz pomocy? Zostaw komentarz!x
()
x