Menu Zamknij

Adwokat Jan Górski w mediach

***Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o naszej książce „Zasiedzenie nieruchomości w praktyce” i o możliwości jej zakupu z kodem rabatowym***

poradnik jak zasiedzieć działkę

 

***

Zapraszamy do zapoznania się z programami telewizyjnymi, radiowymi oraz innymi mediami, w których adwokat Jan Górski i adwokat Michał Górski występują w charakterze eksperta:

 

 

 

Wypowiedź adw. Jana Górskiego do artykułu pt. „Nabycie terenu lasów państwowych przez zasiedzenie? Jest decyzja sądu”, opublikowanego na portalu „Farmer.pl”, 22,06,2023

 

link do artykułu: https://www.farmer.pl/finanse/nabycie-terenu-lasow-panstwowych-przez-zasiedzenie-jest-decyzja-sadu,132942.html

Wypowiedź adw. Jana Górskiego dot. uchwały Sądu Najwyższego III CZP 94/22 została także przywołana m.in. w serwisie Infor.pl (https://nieruchomosci.infor.pl/wiadomosci/5771489,mozna-nabyc-przez-zasiedzenie-las-panstwowy-uchwala-sadu-najwyzszego.html) oraz serwisie PortalSpożywczy.pl (https://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/sn-mozliwe-zasiedzenie-lasu-panstwowego,227424.html).

 

 

 

Wypowiedź adw. Michała Górskiego w audycji dotyczącej maturzystów weryfikujących wyniki egzaminów, Radio 357, 30.08.2023

Adw. Michał Górski wypowiadał się w zakresie oceny szans na prawne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w przypadku błędnej oceny matur dokonanej przez komisje egzaminacyjne.

 

artykuł o zasiedzeniu w gazecie adwokat Warszawa

Artykuł Jana Górskiego i Michała Górskiego pt. Czy spółka może zasiedzieć nieruchomość? , opublikowany w dzienniku „Rzeczpospolita” i jego stronie internetowej „rp.pl”,  14,02,2023

 

Fragmenty artykułu:

Należy podkreślić, że nie ma przeszkód prawnych, że prawo własności nieruchomości przez zasiedzenie zostało stwierdzone przez sąd na rzecz spółki. Przykładowo, zwłaszcza w latach 90. XX wieku zdarzało się stosunkowo często wchodzenie w posiadanie samoistne nieruchomości przez spółkę poprzez nabycie przez nią nakładów na nieruchomość od syndyka masy upadłościowej innej spółki, niemającej uregulowanego tytułu własności do nieruchomości. I właśnie teraz, po 30 latach, w wielu przypadkach kończy się lub niedługo skończy się okres wymagany do zasiedzenia. (…)

 

link do artykułu: https://www.rp.pl/biznes/art37947511-czy-spolka-moze-zasiedziec-nieruchomosc

artykuł o zasiedzeniu w gazecie adwokat Warszawa

Artykuł Jana Górskiego i Michała Górskiego pt. Pozew wspólników tylko teraz , opublikowany w dzienniku „Rzeczpospolita” i jego stronie internetowej „rp.pl”,  22,11,2022

 

Fragmenty artykułu:

W uzasadnieniu wyroku Trybunał stwierdził, że, przysługującym środkiem sanacji konstytucyjności jest roszczenie o odszkodowanie z art. 4171 § 1 k.c. Na podstawie tego przepisu wspólnicy, którym zostały wygaszone uprawnienia do majątku pozostałego po likwidacji spółki kapitałowej, mogą żądać odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez wydanie niekonstytucyjnego aktu normatywnego. Najczęściej dotyczy to utraty praw związanych z nieruchomościami należącymi do dawnych spółek. Takie sprawy toczą się obecnie przed sądami w całej Polsce. 

Wyrok Trybunału został opublikowany w dniu 17 grudnia 2019 r.  (Dz.U. 2019 poz. 2421). Tak więc z dniem 17 grudnia 2022 r. upływa trzyletni termin przedawnienia do dochodzenia przez poszkodowanych wspólników roszczeń odszkodowawczych od Skarbu Państwa. Dla zainteresowanych osób jest to zatem już ostatni dzwonek na podjęcie działań prawnych.

 

link do artykułu: https://www.rp.pl/biznes/art37451191-pozew-wspolnikow-tylko-teraz

artykuł o zasiedzeniu w gazecie adwokat Warszawa

Artykuł Jana Górskiego i Michała Górskiego pt. Rozmywanie reprywatyzacji (o niekorzystnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 stycznia 2022 r., sygn. I OSK 2709/20), opublikowany w dzienniku „Rzeczpospolita” i jego stronie internetowej „rp.pl”,  31,05,2022

 

Fragmenty artykułu:

Zajęte w tym wyroku stanowisko prawne należy ocenić w pełni krytycznie.  Oznacza ono, że NSA w istocie opowiedział się za poglądem, iż przysługiwanie prawa własności  do nieruchomości może być wykazane tylko odpowiednim dokumentem. Pogląd ten pomija treść art. 75§ 1 k.p.a., zgodnie z którym jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.  Wreszcie nie uwzględnia oczywistego faktu zniszczeń i utraty w czasie wojny wielu dokumentacji własnościowej.  Tym samym proponuje inną, bardzo formalistyczną miarę sprawiedliwości, z którą trudno jest się zgodzić.

 

link do artykułu: https://www.rp.pl/rzecz-o-prawie/art36396501-michal-gorski-jan-pawel-gorski-rozmywanie-reprywatyzacji

artykuł o zasiedzeniu w gazecie adwokat Warszawa

Artykuł Jana Górskiego i Michała Górskiego pt. Czy las państwowy można zasiedzieć? , opublikowany w dzienniku „Rzeczpospolita” i jego stronie internetowej „rp.pl”,  20,05,2022

 

Fragmenty artykułu:

Naszym zdaniem trafne jest stanowisko SN zawarte w postanowieniu I CSK 207/18. W jego uzasadnieniu słusznie wskazano, że określenie „przekształcenia własnościowe” stosowane było przy okazji wprowadzanych zmian strukturalno-własnościowych przekształcających gospodarkę minionego ustroju w wolnorynkową. Pojęcie to nie było natomiast i nie jest stosowane w języku prawnym, a także prawniczym, w odniesieniu do indywidualnych aktów nabycia własności nieruchomości, takich jak zasiedzenie. Zasadnie też SN stwierdził, że wyjątki w tym zakresie powinny być formułowane jasno, a ich interpretacja powinna być ścisła. Wreszcie, słusznie stwierdził, że nie ma podstaw do traktowania lasu państwowego jako rzeczy wyłączonej z obrotu, na podobieństwo wyłączenia z tego obrotu dróg publicznych na podstawie art. 2a ustawy z 21 marca 1985 r.

Czy poszerzony skład SN podzieli to stanowisko? Czekamy na uchwałę.

 

link do artykułu: https://www.rp.pl/opinie-prawne/art36333661-michal-gorski-jan-pawel-gorski-czy-las-panstwowy-mozna-zasiedziec

 

 

Trzy odcinki programu informacyjnego „Masz Prawo” emitowanego w TVP3 z udziałem adw. Jana Górskiego:

  1. odcinek poświęcony sporom sąsiedzkim (część 1). Data emisji – 11,11,2021
  2. odcinek poświęcony sporom sąsiedzkim (część 2). Data emisji – 18,11,2021
  3. odcinek poświęcony zasiedzeniu nieruchomości. Data emisji – 2,12,2021

artykuł o zasiedzeniu w gazecie adwokat Warszawa

Artykuł Jana Górskiego i Michała Górskiego pt. Lekarstwo gorsze od choroby (dot. nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego), opublikowany w dzienniku „Rzeczpospolita” i jego stronie internetowej „rp.pl”,  7,09,2021

 

Fragmenty artykułu:

Zasadnicze wątpliwości budzi natomiast treść art. 2 wspomnianej ustawy. W jej ust. 1 przesądzono o bezpośrednim stosowaniu zmienionej ustawy do postępowań wszczętych, a niezakończonych przed jej wejściem w życie. Zgodnie zaś z ust. 2 postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia wszczęte po upływie 30 lat od dnia ogłoszenia lub doręczenia decyzji lub postanowienia i niezakończone ostateczną decyzją lub postanowieniem umarza się z mocy prawa. W ten sposób ustawie tej nadano moc wsteczną, zaskakując strony postępowań prowadzonych, bez winy zainteresowanych, kilka czy kilkanaście lat.

 

link do artykułu: https://www.rp.pl/rzecz-o-prawie/art18888511-jan-gorski-michal-gorski-lekarstwo-gorsze-od-choroby 

 

 

logo Łowicz odszkodowanie od Skarbu Państwa

Wypowiedź dotycząca wygranej sprawy o odszkodowanie do artykułu pt. Łowicz. Prawie milion złotych odszkodowania za bezprawnie przejętą w okresie PRL kamienicę, opublikowanego na portalu „Lowicz24.eu”, 20,08,2021

Fragmenty artykułu:

Sąd Apelacyjny w Łodzi w dniu 18 sierpnia prawomocnym wyrokiem zasądził od Skarbu Państwa 998.000 zł jako odszkodowanie za działania władz w okresie PRL, które bezprawnie przejęły prawo własności kamienicy w centrum Łowicza. (…)

– Bardzo się cieszę z korzystnego wyroku – wskazuje adwokat Jan Górski, pełnomocnik powoda i autor bloga odszkodowanieodpanstwa.net.

– Nie chodzi tylko o pieniądze, ale o elementarną sprawiedliwość, której mój klient musiał dochodzić tak długo. Tym bardziej, że jako osobie mającej kłopoty ze zdrowiem i znajdującej się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, te pieniądze się przydadzą – dodaje mecenas.

link do artykułu: https://lowicz24.eu/artykul/lowicz-prawie-milion/1209337.amp 

 

artykuł o zasiedzeniu w gazecie adwokat Warszawa

Wywiad z adw. Janem Górskim na żywo w „Rzeczpospolita TV – Rzecz o prawie”, 29,12,2020 

link do audycji [od 1:06]: https://www.facebook.com/watch/live/?v=393892611719211&ref=watch_permalink 

odszkodowanie za szczepionki koronawirus NOP
Rzeczpospolita TV/ facebook.com

 

artykuł o zasiedzeniu w gazecie adwokat Warszawa

Artykuł Jana Górskiego i Michała Górskiego pt. Do kogo po odszkodowanie za ewentualne uboczne skutki szczepień”, opublikowany w dzienniku „Rzeczpospolita” i jego stronie internetowej „rp.pl”, 17,12,2020

 

Fragmenty artykułu:

W dniu 15 grudnia rząd ogłosił Narodowy Programu Szczepień przeciw COVID-19. W dokumencie tym, nie mającym charakteru aktu normatywnego, znalazło się ogólne stwierdzenie, że „planowane jest stworzenie funduszu kompensacyjnego dla osób, u których wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne (NOP). Szczegółowe zasady tego funduszu zostaną określone w ustawie”. Z deklaracji tej nie wynika więc na jakich zasadach, w jakim zakresie, w jakim trybie i kto będzie „kompensował” ewentualne szkody wywołane skutkami ubocznymi szczepień przeciwko COVID-19.

W tej sytuacji nie trzeba być antyszczepionkowcem, aby postawić pytanie, kto i na jakich zasadach może ponosić aktualnie odpowiedzialność cywilną za ewentualne niepożądane skutki uboczne bliskiego już, powszechnego aplikowania szczepionek w Polsce – tym bardziej, że według najnowszej deklaracji ministra zdrowia pierwsze szczepionki w Polsce mogą pojawić się jeszcze w tym roku.

(…)

W orzecznictwie sądowym nie budzi przy tym wątpliwości możliwość dochodzenia
odszkodowania w oparciu o art. 417 2 k.c. w przypadku skutków szczepień obowiązkowych jako szkody wyrządzonej wykonywaniem władz publicznej (tak przyjął Sąd Najwyższy w uchwale całego składu Izby Cywilnej z dnia 15 lutego 1971 r., III CZP 33/70). A co z szczepionkami zalecanymi przez władze publiczne, choć nie przymusowymi, taką właśnie jak szczepionka przeciwko COVID-19?

(…)

link do artykułu: www.rp.pl/Ubezpieczenia-i-odszkodowania/312169882-Do-kogo-po-odszkodowanie-za-ewentualne-uboczne-skutki-szczepien.html

 

zwrot wywłaszczonych nieruchomości artykuł

Wypowiedź ekspercka do artykułu pt. „Państwo nie śpieszy się ze zwrotami. Roszczenia jak gorący kartofel” (Dziennik Gazeta Prawna, 25,08,2020)

Fragmenty artykułu:

Mecenas Jan Górski nie ma wątpliwości: to starostwa powinny być adresatami roszczeń i nie mogą one żądać przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotów, które przestały istnieć. Poza tym należałoby wprowadzić administracyjny tryb przyznawania tych odszkodowań jako szybszy i mniej kosztowny dla obywatela – przekonuje ekspert.

(…)

Zdaniem eksperta żądanie przez starostę przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego spółki przed wystąpieniem z żądaniem odszkodowawczym nie znajduje uzasadnienia. W uzasadnieniu wyroku z 11 grudnia 2019 r. TK wskazał, że sytuacja, w której po ustaniu bytu prawnego podmiotu pozostanie majątek, może mieć miejsce w dwóch wypadkach – gdy utraci on podmiotowość prawną bez likwidacji, jak również wtedy, gdy po przeprowadzonej likwidacji okaże się, że pozostały aktywa nieobjęte tą likwidacją.

– Utrata bytu prawnego spółki, a więc w sensie prawnym właśnie jej likwidacja, następuje tu z mocy samego prawa, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Jest to więc rozwiązanie odmienne od rozwiązań przyjętych na gruncie kodeksu spółek handlowych. Odsyłanie przez starostów na drogę postępowania likwidacyjnego wspólników poszkodowanych utratą uprawnień z tytułu udziału w nieprzerejestrowanych do 31 grudnia 2015 r. spółkach, których majątek z mocy ustawy przeszedł na własność Skarbu Państwa, jest bezpodstawne – podkreśla Jan Górski.

link do artykułu: https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/7805625,panstwo-zwrotu-pieniadze-skarb-panstwa-roszczenia-tk.html#

artykuł o zasiedzeniu w gazecie adwokat Warszawa

Wypowiedź ekspercka do artykułu „Czyje są schroniska w Tatrach?”, opublikowanego w dzienniku „Rzeczpospolita”, 25,06,2020

Fragmenty artykułu:

Wspomniana nowelizacja miała uporządkować sprawy własnościowe nieruchomości położonych na terytorium parków narodowych.

– W praktyce występują problemy prawne, np. kwestia „uwłaszczenia” nieruchomości, których Skarb Państwa jest właścicielem jedynie w udziale. Ponadto oddzielną kwestią jest to, czy PTTK w świetle obecnych ustaw może zasiedzieć teren parków narodowych. Zasiedzenie jest bowiem nabyciem własności z mocy samego prawa i uwłaszczenie parku narodowego na podstawie omawianej ustawy nie eliminuje moim zdaniem możliwości zasiedzenia przez inne podmioty, np. PTTK – oczywiście, pod warunkiem że spełniają one przesłanki – mówi mec. Jan Górski.

– Natomiast w sprawach dotyczących schronisk na Ornaku i Hali Kondratowej władze TPN powoływały się na inną regulację, tj. ustawę z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych – podsumowuje mec. Jan Górski.

link do artykułu: https://www.rp.pl/Komercyjne/306259892-Czyje-sa-schroniska-w-Tatrach.html

 

zwrot wywłaszczonych nieruchomości artykuł

Wypowiedź ekspercka do artykułu „Nowy termin na wystąpienie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, opublikowanego w Dzienniku Gazecie Prawnej, 26,05,2020

Fragmenty artykułu:

Przy czym warto pamiętać, że również kwestia początkowej daty zawieszenia terminów wywołała sporo kontrowersji wśród prawników – czy termin należy liczyć od wejścia w życie tarczy 1.0 (czyli 31 marca), czy też od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (14 marca)? ‒ Bezpieczniej oczywiście przyjąć tę pierwszą opcję, ale także argumentacja za drugim rozwiązaniem nie jest z pewnością pozbawiona podstaw – mówi Jan Górski, adwokat specjalizujący się w prawie nieruchomości, autor bloga OdszkodowanieOdPanstwa.net.

(…)

Jan Górski wylicza, że jeśli jednak – zgodnie z dominującą wykładnią ‒ przyjmiemy za początek biegu zawieszenia terminów datę 31 marca, wówczas do 14 maja, tj. pierwotnej daty dochodzenia roszczeń o zwrot, należy doliczyć 45 dni zawieszenia

link do artykułu: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1479140,zwrot-wywlaszczona-nieruchomosc-odwieszenie-terminow.html

 

 

 

Artykuł pt. „Nowy termin na składanie wniosku o zwrot wywłaszczonych nieruchomości”, opublikowany na portalu wydawnictwa WoltersKluwer „Prawo.pl”, 20,05,2020

zwrot zabranych gruntów adwokat arytkuł

link do artykułu: https://www.prawo.pl/samorzad/termin-skladania-wnioskow-o-zwrot-nieruchomosci-ktore-zostaly,500445.html

 

 

 

Artykuł pt. „Przedłużony termin na składanie wniosku o zwrot wywłaszczonych nieruchomości rolnych”, opublikowany na portalu „Farmer.pl”, 20,05,2020

Fragmenty artykułu:

W okresie PRL nagminnie wywłaszczano nieruchomości tłumacząc to realizacją celu publicznego (osiedla, szkoły, rozwój przedsiębiorstw państwowych itd.). W zamian za to płacono odszkodowanie, które było bardzo niskie nawet jak na ówczesne realia. (…)

Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje w takich przypadkach możliwość ubiegania się o zwrot nieruchomości, oczywiście pod pewnymi warunkami. (…)

Przykład:
Nasz ojciec był wraz ze swoją siostrą współwłaścicielami ziemi, którą wywłaszczono pod drogę. Droga nigdy nie powstała, ale grunt cały czas pozostaje własnością gminy. Jesteśmy jedynymi spadkobiercami ojca. Siostra miała dzieci, z którymi nie utrzymujemy kontaktu. Wówczas możemy wnieść o zwrot ½ udziału w tej nieruchomości.

link do artykułu: https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/przedluzony-termin-na-skladanie-wniosku-o-zwrot-wywlaszczonych-nieruchomosci-rolnych,95437.html

 

 

 

 

 

Artykuł pt. „Możliwe odszkodowanie za zamrożenie gospodarki”, opublikowany na stronie dziennika „Rzeczpospolita”, 19,05,2020

Fragmenty artykułu:

Tak zwane zamrażanie gospodarki w okresie trwania stanu zagrożenia epidemią, a później epidemii koronowirusa wprowadzane były trzema aktami wykonawczymi, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r., poz. 284, 322 i 474) (…)

Wyżej wymienione rozporządzenia Ministra Zdrowia zostały wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 46 pkt 4 ustawy, upoważniającym tego Ministra do „czasowego ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy”. Lektura tych rozporządzeń prowadzi do wniosku, że Minister nie tylko wprowadził ograniczenia funkcjonowania instytucji, czy też zakładów pracy, ale ograniczył określony zakres działalności przedsiębiorców i to przez całkowity jej zakaz do czego nie miał uprawnienia. Do czasowego ograniczenia zakresu działania przedsiębiorców upoważniona jest bowiem tylko Rada Ministrów (art. 46b ustawy) (…)

 Tym samym przyjąć trzeba, że w okresie 17 dni, czyli od wejścia w życie pierwszego rozporządzenia Ministra (14 marca) do rozpoczęcia obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów (31 marca), przedsiębiorcy ponieśli wymierne szkody na skutek bezprawnego pozbawienia ich możliwości prowadzenia w tym czasie wymienionych w rozporządzeniach Ministra form działalności gospodarczej. (…)

link do artykułu: https://www.rp.pl/Opinie/305199860-Jan-Gorski-Mozliwe-odszkodowanie-za-zamrozenie-gospodarki.html

 

 

 

Konsultacja merytoryczna artykułu pt. „Dłuższy czas na wniosek o zwrot wywłaszczonych nieruchomości”, opublikowanego na portalu „Top Agrar”, 14,05,2020

Fragmenty artykułu:

Można starać się o zwrot nieruchomości jedynie wtedy, gdy jest ona własnością Skarbu Państwa lub samorządu. Jeżeli stała się ona własnością prywatną, prawo do zwrotu już nie przysługuje, podobnie jak przy użytkowaniu wieczystym. O zwrot mogą ubiegać się dawni właściciele, współwłaściciele lub ich spadkobiercy (…)

Wnioski o zwrot nieruchomości można składać do wydziałów geodezji właściwych miejscowo starostw, procedura nie przewiduje opłat. Do wniosku należy dołączyć decyzję wywłaszczeniową, ewentualnie postanowienie sądowe o nabyciu spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.

(…)

Więcej szczegółowych informacji na blogu mec. Jana Górskiego odszkodowanieodpanstwa.net

(…)

link do artykułu: https://www.topagrar.pl/articles/top-prawo/dluzszy-czas-na-wniosek-o-zwrot-wywlaszczonych-nieruchomosci/ (artykuł bezpłatny tylko dla prenumeratorów)

 

Wywiad pt. Warto składać wnioski o zwrot opublikowany w Dzienniku – Gazeta Prawnej”, 05,05,2020

 

 

artykuł o zasiedzeniu w gazecie adwokat Warszawa

Artykuł pt. Więcej czasu na składanie wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomości„, opublikowany w dzienniku „Rzeczpospolita”, 04,05,2020 (współautor – adw. Michał Górski)

Fragmenty artykułu:

Zeszłoroczna nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomości (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ugn) przewidziała 12 miesięczny termin na składanie wniosków o zwrot nieruchomości, które okazały się zbędne na cel wywłaszczenia w sytuacji, gdy od wydania decyzji ostatecznej lub podpisania umowy o zbyciu nieruchomości upłynęło 20 lat.

Pierwotnie termin ten miał minąć 14 maja 2020 roku. Jednakże na podstawie art. 15zzr tzw. pierwszej tarczy antykryzysowej (…), który wszedł w życie 31 marca, bieg terminów prawa administracyjnego (także tych zawitych) został zawieszony. Byłym właścicielom lub ich spadkobiercom pozostaje zatem więcej czasu na złożenie wniosku. Ile dokładnie? (…)

link do artykułu: https://www.rp.pl/Nieruchomosci/305049924-Wiecej-czasu-na-skladanie-wnioskow-o-zwrot-wywlaszczonych-nieruchomosci.html 

artykuł o zasiedzeniu w gazecie adwokat WarszawaArtykuł pt. Dwie miary ochrony własności”, opublikowany w dzienniku „Rzeczpospolita”, 03,09,2019

Rzeczpospolita adwokat Jan Górski artykuł media reprywatyzacja zasiedzenie

Fragmenty artykułu:

Sejm kończącej się kadencji zapowiadał, ale nie zdołał uchwalić, ustawę reprywatyzacyjną. Sprawa skończyła się na krótkotrwałym żywocie projektu przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości, który ostatecznie nie został poddany procesowi legislacyjnemu.

(…)

Podsumowując, trzeba stwierdzić, że ostatecznie w obu omawianych kwestiach zwyciężyło pozytywistyczne podejście do wykładni prawa działające na niekorzyść dawnych właścicieli nieruchomości. Jednocześnie, jeśli chodzi o nowych właścicieli, sądy – kierując się zasadą ochrony praw nabytych – konsekwentnie respektują stan ich własności. W tej sytuacji trudno jest odeprzeć zarzut, że także w orzecznictwie sądowym można dopatrzyć się dwóch miar ochrony własności.

link do artykułu: https://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/309079986-Dwie-miary-ochrony-wlasnosci—Jan-Pawel-Gorski-o-reprywatyzacji-w-orzecznictwie-sadowym.html 

 

 

Artykuł pt. Roszczenia z reformy rolnej – zwrot majątku, odszkodowanie. Aktualny stan na 2019 r. (opinia prawna)”, opublikowany na stronie Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, 25,06,2019 (współautor – dr Michał Górski)

Fragmenty artykułu:

Niestety, przez prawie 30 lat wolna Polska w żaden sposób nie zrekompensowała nawet w ułamkowej części grabieży majątku ziemian i innych form represji stosowanych w stosunku do tej grupy. Wielu spadkobierców zastanawia się obecnie, czy w tej sytuacji jest jeszcze szansa na jakąkolwiek formę rekompensaty za doznaną krzywdę, np. w formie odszkodowania od państwa.

(…)

W przypadku bowiem, gdyby okazało się, że ówczesne organy władzy rażąco naruszyły przepisy, wówczas można złożyć wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji. Jeśli obecne organy władzy (albo sądy administracyjne) podzieliłyby naszą argumentację, wówczas otwarta staje się droga o zwrot majątku (jeśli pozostaje we władaniu Skarbu Państwa/gminy) lub odszkodowanie (jeśli stanowi własność osób trzecich).

link do artykułu: http://www.ziemianie.org.pl/ogolna/roszczenia-z-reformy-rolnej-zwrot-majatku-odszkodowanie-aktualny-stan-na-2019-r-opinia-prawna/

 


Wypowiedź ekspercka do artykułu 30 lat od zmiany ustroju. Czy oznacza to zasiedzenie nieruchomości odebranych w okresie PRL?”, opublikowanego na portalu Gazety Prawnej, 21,06,2019

Fragmenty artykułu:

W czasach Polski Ludowej państwo zagarnęło wiele nieruchomości, często niezgodnie z prawem. Nawet ówczesnym.

– Formy tego zaboru były zróżnicowane: od wydawanych niezgodnych z prawem decyzji po faktyczne przejęcie. Szczególnie brzemienna w skutki nie tylko pod względem gospodarczym, lecz także społecznym była nacjonalizacja gruntów rolnych na podstawie reformy rolnej z 1944 r. – mówi adwokat Jan Górski specjalizujący się w sprawach o zasiedzenie i odszkodowania od Skarbu Państwa.

(…)

Problem zasiedzenia przez Skarb Państwa lub gminę może dotyczyć każdej nieruchomości, która została bezprawnie przejęta w czasach PRL (w formie decyzji lub bez żadnej podstawy prawnej) i co do której spadkobiercom przysługuje roszczenie o zwrot własności w naturze, chyba że istnieje szczególna podstawa prawna co do zwrotu.

– Tylko określone czynności prowadzą do przerwania biegu zasiedzenia. Taką czynność stanowi m.in. powództwo windykacyjne (pozew o wydanie nieruchomości), ale też zawezwanie do próby ugodowej. Należy podkreślić, że wszystkie kroki prawne powinny być kierowane do wszystkich posiadaczy samoistnych – tłumaczy adwokat Jan Górski.

link do artykułu: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1418030,zasiedzenie-nieruchomosci-odebranych-w-okresie-prl-30-lat-ustroj.html 

 

 

Wypowiedź ekspercka do artykułu Pozywamy Polskę. Bo można, bo da się wygrać. „Takich spraw są tysiące”, opublikowanego na portalu INN:Poland.pl, 28,01,2019


Czy można wygrać ze Skarbem Państwa?

Mecenas Górski pytany o to, czy wielu ludzi wygrywa sprawy ze Skarbem Państwa mówi, że warto próbować.

– Trudno w tym zakresie o konkretne dane, ale należy wskazać, że sądy dość surowo podchodzą do takich kwestii, jak konieczność udowodnienia szkody, jej wysokości, związku pomiędzy działaniem władzy a stratą po stronie tzw. strony powodowej. To samo dotyczy spraw związanych z zadośćuczynieniem – twierdzi.

Przypomina też, że po stronie Skarbu Państwa stoją profesjonalni pełnomocnicy, których zadaniem jest obrona przed wszelkimi twierdzeniami obywatela mogącymi skutkować odpowiedzialnością finansową. 

– Prokuratoria Generalna w swoich sprawozdaniu za 2017 r. „chwali się”, że jej skuteczność w 2017 roku wyniosła prawie 90 proc. Ale to nie znaczy, że nie trzeba próbować, gdy tylko są podstawy. Ważnym elementem jest analiza ze strony specjalisty w zakresie szans powodzenia sprawy na sali sądowej – podsumowuje Jan Górski.

link do artykułu: https://innpoland.pl/149757,za-co-mozna-pozwac-skarb-panstwa-ze-skarbem-panstwa-mozna-wygrac-w-sadzie

 

 


dziennik zasiedzenieWypowiedź ekspercka do artykułu
Państwo nie powinno zarabiać na błędach władzy”, opublikowanego na portalu Gazety Prawnej, 20,11,2018

Fragmenty artykułu:

Jan Górski, adwokat specjalizujący się w dochodzeniu odszkodowań za bezprawne działanie organów państwa, również przyznaje, że opłata ta bywa barierą w dochodzeniu roszczeń, a system zwalniania z niej nie zawsze spełnia swoją rolę.

– Ustawowe ograniczenie maksymalnej opłaty do 100 tys. zł. w tego rodzaju sprawach uważam za niewystarczające – stwierdza prawnik. I proponuje inne rozwiązanie niż autorka petycji.

– Należałoby dążyć do rozwiązań zbliżonych do tych z art. 13 pkt 1a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Mówi on, że w zakresie roszczeń wynikających z czynności bankowych opłata pobierana od konsumenta albo osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rodzinne wynosi 5 proc., ale nie więcej niż 1 tys. zł – tłumaczy adwokat.

Jan Górski zwraca uwagę, że spraw przeciwko Skarbowi Państwa lub jednostkom samorządu terytorialnego jest dużo, bo istnieje wiele podstaw prawnych i faktycznych do uzyskania odszkodowania.

– Do najbardziej spektakularnych należą sprawy reprywatyzacyjne, ale w grę wchodzą także odszkodowania za wadliwe decyzje administracyjne, w tym podatkowe, wywołujące szkodę, a także wadliwe działania komorników – wylicza adwokat.

link do artykułu (artykuł płatny):
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1356154,pozwy-o-odszkodowanie-za-dzialanie-wladzy-bez-kosztow.html 

Uwaga, niestety w artykule przez przypadek został wycięty fragment mojej wypowiedzi. Zgodnie z ustawą o o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Prokuratoria zastępuje Skarb Państwa w sprawach rozpoznawanych w pierwszej instancji przez sąd okręgowy (a więc w sprawach majątkowych wtedy, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 75 tys. złotych). Inaczej jest natomiast w sprawach o zasiedzenie oraz o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – tutaj rzeczywiście Prokuratoria prowadzi sprawy powyżej wartości jednego miliona złotych, ponieważ sprawy te zawsze w pierwszej instancji są rozpatrywane przez sąd rejonowy.


Audycja „Patrz na prawo”Programie Pierwszym Polskiego Radia (12.05.2018) – „
Zajęcia komornicze – co wolno komornikowi?”

Ze strony audycji:

Pensja, emerytura, renta to dochody łatwe do zajęcia przez komornika, ale nie w całości. Ile więc komornik może z nich zabrać?

Mecenas Jan Górski wyjaśnia, że sumy, jakie komornik może zająć w przypadku pensji są określone w Kodeksie pracy. – Jeśli komornik zajmuje pensję na potrzeby alimentów, wtedy może zająć 60 procent pensji – wyjaśnia prawnik. Jeśli na inne potrzeby, wtedy prawo dopuszcza zajęcie połowy poborów, ale na koncie dłużnika musi zostać suma równa płacy minimalnej.

A jak jest w przypadku umowy o dzieło i umowy zlecenia? Czy można zająć jednorazową wpłatę, albo świadczenia z pomocy społecznej? Czy można zająć konto np. jednoosobowej działalności gospodarczej? Posłuchaj całości rozmowy.

Link do audycji: Zajęcia komornicze – co wolno komornikowi? – „Patrz na prawo” 16.06.2018.

Audycja „Patrz na prawo” w Programie Pierwszym Polskiego Radia (12.05.2018) – „Czym jest renta dożywotnia?”

Ze strony audycji (https://www.polskieradio.pl/7/5590/Artykul/2119017,Czym-jest-renta-dozywotnia):

Renta dożywotnia za nieruchomość jest jedną z możliwości uzyskania dodatkowych, comiesięcznych pieniędzy w zamian za rezygnację ze swojego prawa własności do nieruchomości. Często mylona jest z hipoteką odwróconą jednak możemy zauważyć znaczące różnice. Jakie?

O ile przy hipotece odwróconej, osoba która się na nią zdecydowała pozostaje właścicielem nieruchomości aż do swojej śmierci, to przy rencie już z chwilą podpisania umowy właścicielem nieruchomości staje się instytucja finansowa.

– Warto zwrócić uwagę, że umowa o rentę dożywotnią nie jest jako taka uregulowana w Kodeksie cywilnym. Z jednej strony opiera się ona na ogólnych regulacjach o rencie, które są zapisane w Kodeksie cywilnym, a z drugiej strony na zasadzie swobody umów, którą przewiduje Kodeks Cywilny. W związku z tym, że nie ma ustawowej regulacji, istnieje duża dowolność w konstruowaniu tych umów – mówi mecenas Jan Górski. 

W jaki sposób ustalana jest wysokość dożywotniej renty? Co jeśli fundusz wypłacający dożywotnią rentę zbankrutuje? Zapraszamy do wysłuchania całej audycji. 

Link do audycji: „Czym jest renta dożywotnia?” – „Patrz na prawo” 12.05.2018

Audycja „Patrz na prawo” w Programie Pierwszym Polskiego Radia (17.02.2018) – Umowa dożywocia – dom bez konieczności brania kredytu”

Ze strony audycji (https://www.polskieradio.pl/7/5590/Artykul/2119017,Czym-jest-renta-dozywotnia):

Dożywocie to przewidziana przez prawo umowa, w której właściciel nieruchomości pozbywa się jej na rzecz innej osoby w zamian za zapewnienie mu dożywotniego utrzymania.

Oznacza to, że gdy nie ma innych zapisów w umowie, nabywca nieruchomości zobowiązany jest przyjąć tego, który mu ją przekazał jako swojego domownika. – Ta umowa może dotyczyć wyłącznie własności nieruchomości. Obowiązki nabywcy nieruchomości można zmieniać – rozszerzać albo zawężać. W wyjątkowych sytuacjach sąd może rozwiązać tę umowę – wyjaśnił mec. Jan Górski.

Nabywca nieruchomości powinien dostarczyć dożywotnikowi m.in. wyżywienie i ubranie. Zobowiązany jest również do zapewnienia odpowiedniej pomocy i opieki w chorobie, a także do opłacenia pogrzebu. Zdarza się, że tzw. dożywotnik w praktyce nie może liczyć na opiekę, a nawet jest krzywdzony przez tę drugą osobę.  

Jakie rozwiązanie przewiduje prawo, gdy nabywca nieruchomości jest osobą niepełnosprawną i sam wymaga opieki? Zapraszamy do wysłuchania całej audycji.

Link do audycji: „Patrz na prawo” 15.02.2018 – umowa dożywocia 

Audycja „Jakim prawem” w Polskim Radiu 24 (19,02,2018) – Czym jest upadłość konsumencka?”

Upadłość konsumencka to rozwiązanie dla osób, które z pewnych, nieumyślnych powodów, stały się niewypłacalne. Daje możliwość spłacenia części swoich zobowiązań, umorzenia pozostałych i, niejednokrotnie, rozpoczęcia nowego życia. O tym, kiedy można o nią wnioskować, mówił w audycji Jakim Prawem mec. Jan Górski.

Jak wyjaśnił mec. Jan Górski, jeśli istnieją szanse na to, że w bliskiej perspektywie czasowej mogłaby się poprawić sytuacja finansowa danej osoby to warto wówczas spróbować rozmów z bankiem, w którym ma się zobowiązania.

– Banki są niekiedy skłonne do pewnych ustępstw zwłaszcza gdy niewypłacalność nie jest zawiniona. Bank mógłby np. udzielić wakacji kredytowych czy wypłacić spłatę kredytu – tłumaczył mec. Górski.

Dodał, że inaczej wygląda sytuacja gdy nie ma perspektywy, by stan niewypłacalności mógł ulec poprawie. – W takiej sytuacji lepiej złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Ustawodawca przewidział, że jeśli ktoś przez co najmniej 3 miesiące nie realizuje swoich zobowiązań to domniemuje się, że mamy do czynienia z trwałą niewypłacalnością. To z kolei jest już przesłanką konieczną do tego, by ogłosić upadłość – podsumował gość.

Więcej w całej rozmowie.

Gospodarzem audycji była Anna Grabowska.

Link do audycji: „Jakim prawem” – upadłość konsumencka 19.02.2018

Program „Twoje Sprawy” w TVP 3 Warszawa (7.11.2017 r.)

Sprawa dotyczy odzyskania lasu znacjonalizowanego w okresie PRL-u. Spadkobiercom właścicieli (którzy zginęli tragicznie w czasie II wojny światowej) udało się unieważnić decyzję nacjonalizacyjną, ale Lasy Państwowe wniosły sprawę o zasiedzenie, którą wygrały w I instancji.

Wypowiadałem się w charakterze eksperta o problematyce zasiedzenia przez Skarb Państwa bezprawnie przejętych nieruchomości. Wskazałem, że kluczowe znaczenie w tej kwestii ma uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2007 r., sygn. III CZP 30/07. Zgodnie z tą uchwałą Skarb Państwa może zasiadywać nieruchomość, którą uzyskała w drodze tzw. władztwa publicznego (w tym przypadku – decyzji nacjonalizacyjnej). Jednocześnie sędziowie Sądu Najwyższego wskazali, że okres zasiedzenia nie biegnie, jeżeli właściciel nie mógł skutecznie dochodzić wydania nieruchomości (a więc jeżeli on lub jego spadkobiercy nie mieli realnych szans na skuteczne odzyskanie przejętego mienia). 

Komentując omawianą sprawę zwróciłem uwagę, że, w moim przekonaniu, z uwagi na fakt, iż w okresie PRL-u w praktyce nie dochodziło do zwrotu tak dużych powierzchni lasu (ok. 25 ha), można mówić o braku realnych szans na wydanie nieruchomości (zgodnie ze wspomnianą uchwałą Sądu Najwyższego), a tym samym o zawieszeniu biegu zasiedzenia.

Link do audycji: http://warszawa.tvp.pl/34724222/07112017 (występuję od 00:05:30)

Program „Interwencja” w programie POLSAT (25.11.2014)

Sprawa dotyczyła oszustwa ze strony pracownika „Open Finance”, który dla dokonywania przelewów oszczędności wskazywał klientom swoje prywatne konto zamiast konta firmy.  Ja reprezentowałem  poszkodowane osoby w postępowaniu cywilnym, a mec. Mariusz Stelmaszczyk był pełnomocnikiem pokrzywdzonych w sprawie karnej prowadzonej przeciwko oskarżonemu pracownikowi.

Dzięki złożonemu przeze mnie sądowemu pozwowi i nagłośnieniu sprawy w programie „Interwencja”, udało się zawrzeć z „Open Finance” ugody sądowe, na mocy których „ Open Finance” zapłaciło całość odszkodowania za udokumentowane straty moich Klientów.

Link do audycji: Interwencja Polsat Open Finance 25.11.2014

(w celu obejrzenia wideo niezbędne jest aktywowanie wtyczki Adobe Flash Player)

***

Oprócz tego zachęcamy do zapoznania się z naszymi profilami eksperckimi i artykułami umieszczonymi na najważniejszych portalach branżowych:

Infor.pl – adw. Jan Górski

Infor.pl – adw. Michał Górski

Specprawnik.pladw. Jan Górski

Casum.pladw. Michał Górski

Podziel się:

O autorze

Witaj,

nazywam się Jan Górski. Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie cywilnym, między innymi w sprawach o zasiedzenie.

Współautorem bloga jest adwokat Michał Górski, doktor nauk prawnych. Szerzej przedstawiamy się Czytelnikom w sekcji "o nas".

Zapraszamy do kontaktu, jak również na naszego drugiego bloga o odszkodowaniu od Państwa (gminy, powiatu) .

adwokat jan gorski zasiedzenie

Wasze Opinie:

Kancelaria Adwokacka Jan Górski
5.0
Na podstawie 58 opinii
powered by Google
Iza SIza S
11:16 08 Jan 23
W imieniu mojego taty polecam współpracę z mecenasem dr Michałem Górskim. Obsługa prawna bardzo profesjonalna. Jasne przedstawienie różnych wariantów rozwiązania sprawy. Bardzo dobre przygotowanie do rozmowy. Rzetelne podchodzenie do sprawy. Kultura osobista na wysokim poziomie. Bardzo polecam!
Agnieszka TomczykAgnieszka Tomczyk
21:15 24 Oct 22
Bardzo rzeczowy i dobrze przygotowany do spotkania prawnik. Realnie ocenia szanse wygrania sprawy. Rzetelny i cierpliwy. Polecam serdecznie szczególnie w sprawach zasiedzenia, ponieważ ma ogromna wiedzę i doświadczenie, statystyki mówią same za siebie.
Sylwia Maluszycka-CeliSylwia Maluszycka-Celi
14:36 21 Oct 22
Bardzo polecam współpracę z mecenasem Michałem Górskim. Profesjonalnie poprowadzona sprawa o zasiedzenie nieruchomości, wszystko sprawnie i terminowo. Bardzo dobry kontakt na każdym etapie sprawy, jasne i konkretne wytyczne w sprawie kierunku działania oraz niezbędnych dokumentów. Dodatkowo pan Michał jest bardzo sympatycznym człowiekiem. Polecam serdecznie!
Dagmara DziarnowskaDagmara Dziarnowska
09:04 11 Apr 22
Bardzo polecam korzystanie z usług tej kancelarii. Mecenas Michał Górski est wyjątkowo kompetentny, widać że bardzo sprawny w ocenie sprawy, ktora w moim przypadku jest bardzo skomplikowana. Fachowa porada na poziomie, przy tym miły i serdeczny kontakt i bardzo ludzkie traktowanie. Korzystajcie.
MarlenaMarlena
22:56 22 Mar 22
Bardzo serdecznie polecam Kancelarie Mecenasa Jana Górskiego. Nasza sprawa była bardzo trudna. W trakcie tych kilku lat trwania procesu zawsze dyspozycyjny , przygotowany do każdego spotkania i do każdej rozprawy . W chwilach krytycznych kiedy sprawa się mniej lub bardziej komplikowała Pan Mecenas zawsze emanował opanowaniem i wiarą w sukces. Pełen profesjonalizm. Brawo.Jeszcze raz DZIĘKUJEMY.
Paulina ManiosPaulina Manios
09:40 01 Feb 22
W marcu 2021 r. nawiązaliśmy z Kancelarią współpracę w sprawie dotyczącej zasiedzenia udziałów w nieruchomości. Od samego początku zarówno mec. Michał Górski, jak i mec. Jan Górski wykazali się dużym zaangażowaniem w szczegółowe ustalenie stanu faktycznego sprawy, rozważenie potencjalnych czynników niepowodzenia postępowania sądowego oraz skrupulatne przygotowanie wniosku o zasiedzenie.Dzięki rozległej wiedzy merytorycznej i przede wszystkim doświadczeniu mec. Michała oraz Jana Górskich sąd wydał postanowienie stwierdzające zasiedzenie udziałów już na pierwszej rozprawie. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za rzetelność, profesjonalizm, wsparcie i życzliwe, ludzkie podejście do naszej sprawy. Życzymy dalszych sukcesów naukowych oraz zawodowych i z pewnością będziemy polecać!
js_loader
Zobacz wszystkie opinie w Google
?>